Höjning av sysselsättningsgraden förutsätter framgång i exporten. Konjunkturutvecklingen hotar att vända, men export främjas aktivt på flera olika sätt. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari sätter kompetens i fokus.

Ville Skinnari har haft en fartfylld start på sin period som utvecklings- och utrikeshandelsminister, inte minst till följd av Finlands EU-ordförandeskap.

– Kalendern är fullspäckad med ärenden från handelspolitik och exportfrämjande till utvecklingssamarbete. Takten är hård och det blir en hel del resor, erkänner Skinnari efter de första månaderna av sin ministerperiod.

På grund av EU-ordförandeskapet är samarbetet med kommissionen aktivt och Skinnari har redan hörts i Europaparlamentets utvecklings- och handelsutskott. I kalendern har antecknats ett officiellt handelsministermöte i Bryssel i november, och dessutom planeras ett informellt möte redan före det.     

– Dessa möten är utmärkta tillfällen att presentera temana för Finlands EU-ordförandeskap och lyfta fram även värden och principer som är viktiga för oss också när det gäller handelspolitiken. Samtidigt ger de möjlighet att skapa europeiska nätverk. 

Fler möjligheter att skapa internationella nätverk kommer under hösten, bland annat i samband med arbetsresan till Washington. Resan är intressant också med hänsyn till att handelspolitiken i dag har fått en allt starkare roll även inom stormaktspolitiken.

Stormakts- och handelspolitiken har under de senaste åren genomgått stora förändringar och blivit betydligt mer oförutsägbar. Följer du president Trumps tweetar?

– Jag försöker hålla mig informerad om aktuella händelser på bred front och följer nog även hans tweetar, säger Ville Skinnari.

Kompetens skapar grund för tillväxt

I regeringsprogrammet har man lagt förbättrad sysselsättning till grund för många ”goda” saker och planerna bygger på att en gynnsam ekonomisk utveckling ger möjlighet att finansiera statens utgifter. Flera ekonomiska prognoser tyder dock på att den ekonomiska tillväxten kommer att avta, och till exempel i det centrala exportlandet Tyskland verkar riktningen vara nedåtgående. Dessa mörka moln skuggar Finlands exportutsikter.

Tyngdpunkten i den inhemska ekonomiska debatten har lagts på att höja sysselsättningsgraden, men Skinnari vill också lyfta fram betydelsen av produktivitet. Ökad produktivitet förbättrar företagens internationella konkurrenskraft. Det behövs investeringar och innovationer och båda förutsätter kompetens. 

– Regeringens mål är att säkra konkurrenskraften och bibehålla kontinuitet i beslutsfattandet. När man har förtroende för samhället vågar man investera och utveckla. Allt kulminerar i att det satsas på att utveckla kompetensen i Finland. Vårt mål som ett litet land är att vi är ett av världens mest kompetenta länder. Det förutsätter ökade investeringar i forskning och utveckling.

Ville Skinnari
Ville Skinnar har spelat ishockey inte bara i Finland utan också i Holland, England och Japan. Hans position var försvarare. Är du mer försvarare eller anfallsspelare när det gäller att främja utrikeshandeln? – Försvarare är en god position, eftersom man måste se hela spelplanen och ge bra passningar till andra. Naturligtvis ska man ju också försvara sitt eget mål. Spelet kan bli hårt, men man får aldrig glömma sina egna principer och dessutom komma ihåg de mjuka värden som är viktiga för Finland. Vi följer reglerna och önskar att andra gör det också, säger Skinnari.

Samarbete över traditionella gränser

När det gäller att öka exporten anser Skinnari att det är viktigt att göra näringsstrukturen i Finland mångsidigare. Där uppmuntrar han till att rikta blicken även över de traditionella branschgränserna. Han jämför situationen med Sverige.

– Där är exporten i förhållande till bruttonationalprodukten ca 11 procent större än hos oss. Det handlar inte bara om starka traditioner utan också om mångsidigare näringsverksamhet. Svenskarna är särskilt bra på att producera produkter för konsumentmarknaden.

Vid utrikesministeriet främjas företagens exportsträvanden på flera olika sätt. Export främjas bland annat genom att tillhandahålla information om exportländerna och påverka handelshinder samt genom landsvarumärkesarbete och så kallade prestigetjänster, såsom exportfrämjande resor.

Enligt regeringsprogrammet ska det utarbetas ett program för export och internationell tillväxt under detta år.

– Frågorna betraktas ur en tvärsektoriell synvinkel över ministeriegränserna och dessutom betonas sektorsövergripande samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Regeringen vill på ett nytt sätt skapa plattformar för exportsamarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och på så sätt bidra till att hela vårt innovationssystem bättre kan förankras i internationella värdekedjor som styrs av efterfrågan. Med andra ord vill man rikta innovationsverksamheten till områden där det finns efterfrågan.

Alla vill ha det bästa

Vilken betydelse har Finlandsbilden när det gäller exportfrämjande verksamhet?

– Finlandsbilden är av stor betydelse. Till exempel nyheter om att Finland toppar olika internationella jämförelser har en stor inverkan.

Enligt Skinnari är det bra att i allt större utsträckning än förut ta in metoder för kreativ ekonomi i varumärkesbyggandet. Han uppmuntrar till ett fördomsfritt förhållningssätt.

– Det lönar sig att se på saker på ett mer övergripande sätt och söka nya modeller för affärsverksamhet. Dessutom kan man utöver de traditionella kommersiella värdena betona även mjuka värden, såsom t.ex. den Finlands rena natur och vatten.

En positiv bild av Finland är viktig när det gäller att främja exporten, men också för att få hit investeringar. I fråga om investeringar anser Skinnari att förtroende för en förutsägbar samhällsutveckling är en viktig faktor.

– Enligt en undersökning som gjorts i saken är kompetens det första investerarna tänker på när de överväger att investera i Finland. Efter det fästs det vikt på samhällelig stabilitet och förutsägbarhet. Beskattningen är först på plats sju.

Stor marknadspotential också utanför grannländerna

Skinnari anser att EU:s handelsavtal har ett stort värde när det gäller att öka exporten.

– För Japans, Sydkoreas och Kanadas del talas det om tvåsiffriga tal när det gäller tillväxt i exporten. Det är en intressant indikator som tyder på att avtalen medför verklig nytta för Finland. Det är också fint att se att företagen är intresserade av de möjligheter som avtalen erbjuder.

Ville Skinnari har ett personligt förhållande till Japan, eftersom han som ung var i arbetspraktik vid massa- och pappersavdelningen i ett japanskt handelshus i ett år och en del av tiden tillbringade han i Kina.

– Det var en hård men bra skola för att lära sig hur den internationella handeln fungerar och hur ett storföretag med en omsättning på över hundra miljarder dollar ser Finland och de finländska företagen.

Hur såg de ut därifrån?

– Finland, finländare och finska företag värdesätts. Framför allt uppskattas vår kompetens. Våra samhällen har många likheter, och jag tror att våra länder i framtiden kan ha ett allt närmare samarbete såväl när det gäller utbildning, forskning och utveckling som när det gäller handel och politiska frågor.

Skinnari anser att tillväxtpotential finns särskilt inom exporten av konsumentprodukter och tjänster samt inom turismen. Avståndet är inte heller något hinder för ett fördjupat samarbete.

– Vi har 40 direktflyg per vecka. Det finns ju bara ett land mellan oss, skrattar Skinnari.

Förutom sin arbetspraktik i Japan har Skinnari fått se Finland ur ett internationellt perspektiv då han som 21-åring reste ut i världen för att spela ishockey och studera. Han bodde bland annat i Holland och Storbritannien.

Till hans bakgrund hör också arbete med utveckling av tjänsteförsäljning vid Nokia Mobile Phones Asiatiska enhet i början av 2000-talet. I arbetet ingick uppgifter som gällde immateriella rättigheter (IPR), som för närvarande står i centrum för handelspolitiken.

– Enligt regeringsprogrammet ska det utarbetas en strategi för immateriella rättigheter. I fråga om det här är Finland ett föregångsland. Vi inser att kompetens i frågor som gäller immateriella rättigheter är en viktig del av internationella värdekedjor och värdebildning.

Minister i 2:a generation

Ville Skinnaris far Jouko Skinnari var riksdagsledamot (SDP) i 35 års tid och dessutom medlem av statsrådet. Ville Skinnari hör alltså till den fåtaliga gruppen av familjer med ministrar i två generationer. De övriga har varit Veikko och Pekka Vennamo, Sakari och Erkki Tuomioja, Teuvo och Matti Aura samt Rafael och Pertti Paasio.

– Jag har under hela mitt liv följt beslutsfattarnas arbete och även fått träffa internationella påverkare. Det har gett mig ödmjukhet och förmåga att ställa saker i proportioner. Min bakgrund är nog till hjälp när det gäller att se helheter och skapa en lägesbild, vare sig det är fråga om utrikes- och säkerhetspolitik eller handelspolitik, säger Ville Skinnari.

Av sin har han fått ett värdefullt råd för sin karriär som politiker.

– Kom ihåg varifrån du kommer. Med det menade han att jag kommer från Finland och även utomlands företräder jag alltid Finland, men samtidigt också min hemstad Lahtis. Det är viktigt att komma ihåg varifrån man kommer och vilka värden man står för.

De egna erfarenheterna har haft en stor inverkan även när det gäller praktiska lösningar. Ville Skinnari berättar om ett minne från barndomen där han på daghemmet skulle rita en bild av sin egen familj.

– Det var jag, mamma och min lillasyster. Pappa var inte med på bilden eftersom han aldrig var hemma. Det var en av orsakerna till att jag började min karriär inom politiken först när jag var 38. Jag visste vad arbetet innebär i praktiken.

Vem?
Ville Skinnari

Arbetsuppgift
Utvecklings- och utrikeshandelsminister

Familj
Fru, tre barn

Hur kopplar du loss från jobbet?
– I uppdraget som minister uppskattar man i synnerhet hela lediga dagar tillsammans med familjen.

Sami Laakso

Valtteri Kantonen

Jaa:

<span class="byline text-vihrea2 uppercase"><span class="author vcard text-vihrea2 uppercase font-weight-bold" metaname="author">Pekka Vänttinen</span></span>25.03.2024

Luetuimmat